Προγραμματικές Θέσεις «Αλλάζουμε»

Πώς θα αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή;

Ο ΣΤΟΧΟΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μια πόλη ολιστική που συμπεριλαμβάνει, εμπλέκει, ενεργοποιεί, αναδεικνύει, εκπαιδεύει, φροντίζει και αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις της. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί για να συνδέσουμε την πόλη με την πραγματική ζωή, την πραγματική οικονομία, το περιβάλλον και να πετύχουμε αειφόρο ανάπτυξη για όλους.

ΤΑ ΜΕΣΑ & ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δυνάμεις σε μια τέτοια προσπάθεια αποτελούν όλοι οι πολίτες της χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς: οι νέοι, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι της, οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες, οι μαθητές και οι φοιτητές της, οι αθλούμενοί της, οι καλλιτέχνες της, οι συνταξιούχοι της, οι κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς πολίτες της, οι πολίτες της με αναπηρία, οι φορείς της, οι σύλλογοί της, το προσωπικό του Δήμου, οι επισκέπτες. Δυνάμεις όμως είναι και η κοινωνική της ζωή, η οικονομική της βιωσιμότητα, η ταυτότητά της, το περιβάλλον της, ο πολιτισμός της και η καινοτομία.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
ΒΙΩΣΙΜΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ & ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ & ΠΟΡΟΥΣ

Είναι καιρός η τοπική αυτοδιοίκηση από επαίτης του κράτους να γίνει πρωτοπόρος. Αυτή είναι η αρχή που καθοδηγεί τα βήματά μας. Πρώτα καταγράφουμε τις ανάγκες, οργανώνουμε σχέδιο και μετά βρίσκουμε τους πόρους.

Ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στη διεκδίκηση και εξαγγελία κατασκευαστικών έργων και τη μετατροπή της πόλης σε ένα απέραντο εργοτάξιο επέκτασης του τσιμέντου. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα της πόλης, με γνώση και σχέδιο, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και τα υψηλά ρίσκα που θέτουν σε επισφάλεια το μέλλον της, και προστατεύοντας τους φυσικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους μας, στοχεύουμε σε συνέργειες και κοινωνικές συμμαχίες που θα εξασφαλίσουν προοπτική στην τελματωμένη πόλη μας.

Η Αγία Παρασκευή πρέπει να πορευτεί στο μέλλον με νέα σύγχρονα οικονομικά εργαλεία στη βάση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με ισχυροποίηση του θεσμικού και κοινωνικού της ρόλου, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και της κρατικής παρεμβατικότητας, βασισμένη στο τετράπτυχο ισχυρή τοπική οικονομία, διασφάλιση κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντική ευθύνη και όραμα για το μέλλον.

Η μόχλευση πόρων μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εταιρικών σχημάτων και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω πόρων απευθείας από τα Ευρωπαϊκά ταμεία ακόμα και μέσω ειδικών δανειοδοτήσεων, πέρα από τα συνήθη χρηματοδοτικά εργαλεία των ειδικών κρατικών επιχορηγήσεων (πχ Φιλόδημος) ή του ΕΣΠΑ, που τα κατευθύνουν και τα διαχειρίζονται τρίτοι μειώνοντας την αυτοτέλειά μας.

Scroll to Top