Προγραμματική θέση: Πόλη Έξυπνη Πόλη Γνώσης

neonbrand-618320-unsplash

Αλλάζουμε σημαίνει εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο σύνδεσης του φυσικού κεφαλαίου και του δομημένου περιβάλλοντος με το κοινωνικό κεφάλαιο (κοινωνία, επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναμικό).

Αλλάζουμε σημαίνει εφαρμόζουμε απλοποιημένο σύγχρονο διοικητικό μοντέλο στις υπηρεσίες του Δήμου με έμφαση στις υπηρεσίες ολικής ποιότητας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Αλλάζουμε σημαίνει ότι οι πολίτες αποτελούν την πηγή της καινοτομίας και συν-παράγουν υπηρεσίες.

Αλλάζουμε σημαίνει ότι οι πολίτες είναι ενημερωμένοι και ενεργοί, εκπαιδεύονται συνεχώς και δικτυώνονται μεταξύ τους.

Αλλάζουμε σημαίνει εξοικονομούμε ανθρώπινους, ενεργειακούς και φυσικούς πόρους, χρόνο και χρήμα και γινόμαστε αποτελεσματικοί.

 

Με ποιες δράσεις;

 • Αποκτώντας κατάλληλη ψηφιακή υποδομή και κάνοντας χρήση ανοικτών δεδομένων, προτύπων και διαλειτουργικών επαφών με στόχο την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες και το προσωπικό του Δήμου πιο αποτελεσματικά, πιο οικονομικά, σε συντομότερο χρόνο και με λιγότερες μετακινήσεις, τόσο για τον δήμο όσο και για τους πολίτες.

 • Δημιουργώντας πλατφόρμες πληθοπορισμού (crowd-sourcing) για τη συλλογή προτάσεων, λύσεων και αξιολογήσεων των διοικητικών επιλογών από τους πολίτες.

 • Αξιοποιώντας έξυπνες δοκιμασμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη βελτίωση της καθημερινότητας στη λειτουργία της πόλης, στον οδοφωτισμό, στην αποκομιδή των απορριμμάτων, στην καθαριότητα, στην αναφορά και επίλυση προβλημάτων, στην ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών, στις μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες, στη στάθμευση, στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, στην πολιτική προστασία και στη μέτρηση των ρύπων και των κλιματικών συνθηκών στην πόλη.

 • Εξασφαλίζοντας ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες στους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια της πόλης.

 • Τηρώντας στατιστικά στοιχεία για την καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών στην προσπάθεια αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πολιτών.

 • Εφαρμόζοντας συνολικά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την ψηφιακή υπογραφή και την ηλεκτρονική ταυτότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

 • Εκπονώντας σχέδιο για νέο σύγχρονο και λειτουργικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών, να διευκολύνει τις καθημερινές λειτουργίες του Δήμου και να υπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Οργανώνοντας τμήματα και διευθύνσεις με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό, καταργώντας αλληλοεπικαλύψεις τομέων ευθύνης, διατυπώνοντας σαφή περιγράμματα θέσεων, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ένταξη του δήμου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων.

 • Προωθώντας τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

 • Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της προσπάθειας διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

 • Οργανώνοντας δράσεις για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση υπολογιστών για κάθε ηλικία.

 • Υλοποιώντας επιμορφωτικά προγράμματα για ανάπτυξη δεξιοτήτων για κάθε ηλικία.

 • Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

 • Υλοποιώντας δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης και επιμορφωτικά προγράμματα που προάγουν τον εθελοντισμό για κάθε ηλικία, από την προσχολική ως την τρίτη, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, τον πολιτισμό, την καθημερινή ζωή στην πόλη, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις βασικές αρχές της αειφορίας, την πολιτική προστασία.

 • Υλοποιώντας σύγχρονα εργαστήρια στα σχολεία, τόσο τεχνολογικά όσο και από πλευράς κουλτούρας και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.

 • Υλοποιώντας δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης για κατάρτιση, επιμόρφωση, επαγγελματικές προοπτικές, προγράμματα ανταλλαγών, υποτροφίες κ.α.

Scroll to Top